បណ្តាញ

ឈរលើប្រទេសចិន ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោក

 

Shanghai Fuji Elevator ផ្តោតលើឧស្សាហកម្មជណ្តើរយន្តអស់រយៈពេល 23 ឆ្នាំ។តាមរយៈផលិតផល និងសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារជាច្រើនឆ្នាំ និងការប្រមូលផ្ដុំ ទីក្រុង Shanghai Full Elevator បានកសាងបណ្តាញសេវាកម្មជាតិដ៏រឹងមាំ ហើយសាខាទីផ្សារបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេស។ទន្ទឹមនឹងនេះ ជណ្តើរយន្ត Shanghai Fuji បានពង្រីកទីផ្សារក្រៅប្រទេសយ៉ាងសកម្ម និងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ ដើម្បីក្លាយជាម៉ាកជណ្តើរយន្តដែលអាចទុកចិត្តបាន និងគួរឱ្យគោរពនៅក្នុងពិភពលោក។