شبکه

روی چین بایستید، به سمت جهان قدم بزنید

 

شانگهای فوجی آسانسور به مدت 23 سال بر صنعت آسانسور متمرکز شده است.به واسطه محصولات و خدمات عالی، عملکرد و انباشت چندین ساله بازار، آسانسور کامل شانگهای شبکه خدمات ملی قوی ایجاد کرده و شعب بازاریابی در سراسر کشور گسترش یافته است.در همین حال، آسانسور فوجی شانگهای به طور فعال بازار خارج از کشور را گسترش می دهد و به تلاش های بی وقفه برای تبدیل شدن به برند آسانسور قابل اعتماد و معتبر در جهان ادامه می دهد.