പ്രൊഫൈൽ

1992-ൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്യാംഘൈ ഫുജി എലിവേറ്റർ ചൈനീസ് എലിവേറ്റർ വ്യവസായം പയനിയർമാർ, അനുഭവകഥകൾ, ഇന്നൊവേറ്റേഴ്സ്, മാത്രമല്ല നേരത്തെ ദേശീയ എലിവേറ്റർ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒന്നു മാത്രമല്ല. കമ്പനി എലിവേറ്റർ നിർമ്മാണ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, നവീകരണവും, മെയിൻറനൻസ് എ-ക്ലാസ് യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കുന്നു. അവൾ 26 വർഷം എലിവേറ്റർ സേവനങ്ങൾ ഊന്നിയായിരുന്നു സമയമായി, കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ കൈവരിച്ച. 1993-ൽ ...

പുതിയ ഉൽപ്പന്ന

വാർത്തകൾ

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!